VB_Python代码对照算法百题(010)

VB_Python代码对照算法百题(010)

VB代码:

(2017年4月浙江)14. 奇偶校验是一种校验数据传输正确性的方法。其中奇校验方法:同级二进制数据的数位中“1”的个数,若个数为奇数,则校验位值为0,否则校验位值为1。小李编写了一个计算奇校验位值的VB程序,功能如下:在文本框Text1中输入1~255十进制待校验数,单击“计算”按钮Command1后,在文本框Text2中显示该数对应的二进制值,并在标签Label3中显示该数的校验位值。程序运行界面如图所示。 

(1)在设计程序界面时,要清空文本框中的显示内容,应修改文本框的————属性。

VB_Python代码对照算法百题(010) 

(2)实现上述功能的VB程序如下,请在划线处填入合适代码。

Private Sub Command1Click()

Dim a As Integer, s As String

Dim n As Integer, t As Integer, v As Integer

n = Val(Text1.Text)

t = 0

s = “”

Do While n > 0

 a = n Mod 2

 n = n 2

 ————

 s = Str(a) + s

Loop

v = t Mod 2

Text2.Text = s

Label3.Caption = “校验位值:” + ————
End Sub

(3)运行该程序,在文本框Text1中输入“22”,单击“计算”按钮,则显示的校验值是———— 。

参考答案: 

(1)Text

(2)①t=t+a ② str((v+1) mod 2) 或str(1-v)

(3)0

Python代码:

VB_Python代码对照算法百题(010)

Python代码运行结果:

VB_Python代码对照算法百题(010)